İSİMLER = NOUNS

Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir. Kavramları, varlıkları tanıyabilmemiz, tanıtabilmemiz ve onları birbirlerinden ayırabilmemiz için verdiğimiz her bir kelimenin yani “ismin” çeşitli özelliklerinden dolayı aşağıdaki gibi  incelenmesi mümkündür. İngilizce'de isimler sayılabilir (countable) ve sayılamaz (uncountable) olmak üzere ikiye ayrılır.

Sayılabilir isimler rakamlarla ifade edebileceğimiz, çoğul yapabileceğimiz isimlerdir: a house(1 ev), two students(2 öğrenci), only one problem(sadece 1 problem), another day(başka gün), three years(3 yıl) vb. Sayılamaz isimler, rakamlarla ifade edemeyeceğimiz, genellikle kütle halinde katı maddeleri, sıvı, gaz ya da toz halindeki maddeleri ve soyut kavramları karşılayan isimlerdir: cheese (peynir), meat(et), water(su), milk(süt) pollution, air(hava), salt(tuz), sugar(şeker), happiness(mutluluk), luck(şans) vb.Hepsinin anlamı için google translate kullanabilirsiniz ya da sözlük.

 

A)     COUNTABLE NOUNS (SAYILABİLİR İSİMLER)

Sayılabilir isimlerde kendi arasında ikiye ayrılırlar . Tekil(singular) ve Çoğul(plural) olarak.

 

Tekil isim adındanda anlaşıldığı gibi  adet olarak  tek olan isimler an apple, a banana, a TV. Sayılabilen tekil adlar tek başlarına kullanılmazlar ve her zaman a, an, another, every, the gibi sözcüklerle kullanılırlar

Düzenli isimlerin çoğul biçimi, sözcüğün sonuna "-s" takısının eklenmesiyle elde edilir. (an apple (apples) (a computer computers) gibi ama bu ‘’s’’takısı  düzenli isimlerin(regular plural nouns)  son harflerine göre değişkenlik gösterirler .Bu ''s'' takıları Türkçe'deki karşılık olarak ''ler-lar'' anlamı verir çevirilere

 • Pek çok isim çoğul yapılırken sonuna sadece -s takısı alır.

bottle 

cup 

pencil 

desk 

window 

toy

girl

chair

bottles 

cups 

pencils

desks 

windows 

toys

girls

chairs

 • -sh, -eh, -s, -z ve -x ile biten isimler çoğul yapılırken, -es eklenir.

bush

clutch

quiz

address

box

moss

bus

watch

bushes

clutches

quizes

addresses

boxes

mosses

buses

watches

 • Sonu -y ile biten isimlerde, -y'den önce bir sesli harf varsa, sadece -s eklenir.

boy

play

tray

toy

boys

plays

trays

toys

 • y'den önce bir sessiz harf varsa, -y, i'ye dönüşür ve -es eklenir.

baby 

enemy

discovery

cry

babies

enemies

discoveries

cries

 

Düzensiz (irregular plural nouns) isimlerde durum daha farklıdır

 • Child ve ox, sonuna -en takısı alır.

child

Ox

children

oxen

 • Bazı isimlerin çoğul halleri tamamen değişikliğe uğrar

man

woman

person

mouse

die

foot

tooth

men

women

people

mice

dice

feet

teeth

 • Bazı isimlerin tekil ve çoğul biçimleri aynıdır,

deer

fish

sheep

series

means

species

deer

fish

sheep

series

means

species

 • Latince kökenli olan isimlerin çoğul biçimleri farklı kurallara göre elde edilir.

criterion

phenomenon

analysis

thesis

basis

crisis

oasis

bacterium

datum

medium

criteria

phenomena

analyses

theses

bases

crises

oases

bacteria

data

media

 • Sonu -f ya da -fe biçiminde biten isimler çoğul yapılırken, önce -f, -v'ye dönüşür.Ondan sonra -es eklenir.

knife

wife

loaf

half

leaf

life

thief

shelf

knives

wives

loaves

halves

leaves

lives

thieves

shelves

 • Sonu -f ile biten bazı isimlerde -f değişmez. Sadece -s eklenir.

roof

cliff

sniff

belief

chief

roofs

cliffs

sniffs

beliefs

chiefs

 • Sonu –o ile bitenleri 3 gruba ayırabiliriz

1)    Sadece -s alanlar:

kilo

photo

radio

solo

zoo

studio

tattoo

piano

kilos

photos

radios

solos

zoos

studios

tattoos

pianos

2)    –es alanlar

potato

negro

tomato

hero

potatoes

negroes

tomatoes

heroes

3)    Hem –s hem de –es alanlar

zero

tornado

volcano

mosquito

zeros

tornados

volcanos

mosquitos

zeroes

tornadoes

volcanoes

mosquitoes

 

B)   SAYILAMAYAN İSİMLER UNCOUNTABLE NOUNS

Sayılamaz isimler, rakamlarla ifade edemeyeceğimiz, sayamayacağımız isimlerdir. Bu isimlerin çoğul biçimi yoktur ve tekil fiil ile kullanılırlar. A/an, öne gibi sözcükleri bu isimlerle kullanamayız

Sayılamayan isimleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz

 • Gruplar gösteren isimler benzer maddeden kadar yapılmış Bu gruptaki isimler, birbirine benzer nesnelerden oluşan grup isimleridir. Genellikle, bütün grubu ifade eden isim sayılamayan, grubu oluşturan tek tek parçalar ise sayılabilir olur

baggage

luggage

clothing

food

fruit

traffic

ammunition

weaponry

jewellery

fruit

furniture

money

jewellery

junk

equipment

machinery

postage

scenery

 • Substances (maddeler)

KATI

meat

cheese

butter

breat

ice

glass

iron

silver

SIVI

water

milk

beer

wine

soup

blood

 urine

gasoline

GAZ

pollution

air

steam

oxygen

helium

hydrogen nitrogen xenon

PARÇA

salt

sugar

pepper

rice

wheat

com

flour

sand

 • c) Abstract nouns ( soyut isimler)

Love

Anger

Hate

Bravery

Misery

Childhood

Peace

Loyalty

Integrity

Knowledge

Patriotism

Friendship

Pride

Courage

Deceit

Brilliance

Truth

Charity

Honesty

Trust

Compassion

Justice

Faith

Kindness

Delight

Despair

Hope

Pleasure

Liberty

Freedom

Awe

Calm

Joy

Reality

Wisdom

 Beauty

 • Gerunds (ulaçlar)

swimming,

diving,

running,

cooking,

 • Recreation (Hobiler)

chess,

tennis,

football,

 • Fields of study (Çalışma alanları)

history

literature

psychology

chemistry

 • Diller

Turkish

German

English

Spanish

 • Natural Phenomena (Doğal olaylar)

dew

fog

fiail

heat

humidity

lightning

rain

snow

thunder

 aurora

wind

sunshine

gravity

weather

 rainbow


C)  
BAZI İSİMLER HEM SAYILABİLİR HEM SAYILAMAZ

Bazı isimler, hem countable hem de uncountable olarak kullanılabilirler. Ancak farklı bir anlam ifade ederler.

 

iron = demir, uncountable

(irons = ütüler, countable

 (glass =cam uncountable]

(glass =bardak, countable)

(paper = kağıt, uncountable)

(two papers (newspapers) = iki gazete, countable)

 (experience = deneyim, uncountable)

(experience = olay, countable)

(work = ,uncountable)

(work =eser, countable)

(noise = gürültü, uncountable)

(noise = ses, countable)

light (gün ışığı - uncountable)

light (elektrik, ışık - countable)

chicken (tavuk eti - uncountable)

chicken (tavuk - countable)

lamb (kuzu eti - uncountable

lamb (kuzu - countable)

country (kır,taşra - uncountable)

country (ülke - countable)

time (zaman - uncountable)

time (kez, kere - countable)

 • Birden fazla çeşit, tür ifade ederken, sayılamaz isimleri çoğul olarak kullanabiliriz.

We have no food at home, (uncountable)

Grains and vegetables are useful foods.

There is some fruit in the bowl, (uncountable]

Oranges and apples are winter fruits.

Cheese is a rich source of calcium, (uncountable)

They sell twenty different cheeses in their shop.

C)     ‘’İYELİK SAHİPLİK BİLDİREN İSİMLER)

 • İngilizce'de iyelik bildirmek için apostrophe yani kesme işareti s ('s) ve "of kullanılır. Genellikle '"s" canlı varlıklar için, "of ise cansız varlıklar için kullanılır.Buda Türkçe karşılık olarak ‘’im ,in ‘’ anlamı getirir

ÖRNEKLER

Mr. Brown's office

Mr Brown’un ofisi

the manager's opinion

Müdürün görüşü

my sister's room

Kız kardeşimin odası

the cat's tail

Kedinin kuyruğu

the dog's ears

Köpeğin kulakları

the end of the film

Filmin sonu

the effect of the pollution

Kirlilik etkisi

the handle of the door

Kapının kolu

 

 • Apostrophe "*s" bazen cansız varlıklar için de kullanılır. Özellikle, government,company, institute gibi organizasyon isimleriyle ya da city, town, world, Turkey,England gibi sözcüklerle hem '"s" hem de "of kullanabiliriz

ÖRNEKLER

the company's financial situation

Şirketin mali durumu

the world's population

Dünyanın nüfusu

Turkey's foreign investments

Türkiye’nin dış yatırımları

the city's biggest problem

Şehrin en büyük problemi

 

 • Düzenli (sonu -s ile biten) çoğul isimler için çoğul takısı -s den sonra sadece apostrophe (') kullanılır. Sonu -s ile bitmeyen düzensiz çoğullarda ise apostrophe "s" fs) kullanılır

singular

plural

my son's room (Oğlumun odası

my sons' room (Oğullarımın odası)

Mr. Brown's car  Mr brown ‘un arabası

the Browns' car Brownların arabası

the baby's cot Bebeğin yatağı

the babies' cots Bebeklerin yataklari

a housewife's duties Bir ev kadınının görevi

housewives'duties Ev kadınlarının görevleri

a child's story bir cocugun hikayesi

children's stories Çocukların hikayeleri

a deer's horns  Bir geyiğin boynuzları

deer's horns Geyiklerin boynuzları

a woman's purse bir kadının  çantası

women's purses Kadınları çantaları

 

 • 'Apostrophe "'s" zaman sözcükleriyle de kullanılır: today's paper, tomorrow's meeting, next week's programme,

This year's conference will be held in Ankara.

Bu yılın konferansı Ankara’da yapılacakdır

Can you remember Monday's classes?

Pazartesi’nin derslerini hatırlıyormusun?


D)   
ADLARIN TÜREMESİ

 • ·         İsimden isim türeten ekler:

Dom

boredom (can sıkıntısı), kingdom (krallık), earldom (kontluk)

Hood

neighbourhood (komşuluk), babyhood (bebeklik), fatherhood (babalık)

Ship

chairmanship (başkanlık), citizenship (yurttaşlık), friendship (arkadaşlık)

 • Sıfatlardan ad türeten ekler

ness

happiness (mutluluk), freshness (tazelik), blindness (körlük)

cy

frequency (sıklık), secrecy (gizlilik), urgency (ivedilik)

ity

security (güvenlik), popularity (popülerlik), equality (eşitlik)

 • Fiillerden ad türeten ekler:

tion

direction (yön), organization (organizasyon), examination (sınav)

ment

amusement (eğlence), development (gelişme), employment (iş, görev)

er

employer (işveren), painter (ressam), reader (okuyucu)

age

breakage (kırılma), coverage (kapsam), marriage (evlilik)

ure

failure (başarısızlık), pleasure (zevk), departure (gidiş)